Άδεια σε εργαζόμενες του Δημοσίου για γυναικολογικές εξετάσεις

14 Νοεμβρίου, 2019

Στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη θέση των γυναικών σε θέσεις ισχύος, αλλά παράλληλα να κατανοήσει τις ανάγκες της γυναικείας φύσης, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε μία νέα μεταρρύθμιση. Η νομοθεσία θα δίνει τη δυνατότητα 1 ημέρας άδειας για γυναικολογικές εξετάσεις και έλεγχο στις γυναίκες-εργαζόμενες του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί από τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, θα τεθεί σε ισχύ άμεσα από τις αρχές του νέου έτους. 
Συγκεκριμένα η νομοθεσία αναφέρει:   
«Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 
α) «Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο». 
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020». 
Η ανακοίνωση παρά τον θετικό της αντίκτυπο εγείρει τις αντιδράσεις του κοινού, καθώς πολλές γυναίκες που δεν ανήκουν επαγγελματικά στον Δημόσιο αλλά τον Ιδιωτικό Τομέα θεωρούν πως ο Νόμος τις αφήνει “απ’ έξω”. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει και να νομοθετεί δίκαια και όχι επιλεκτικά. Για όλες τις γυναίκες, για όλες τις ομάδες, για όλους τους πολίτες.
Πηγή: https://www.lifo.gr