Ποιος είναι ο ορισμός της ιατρικής ευθύνης;

14 Απριλίου, 2021

Η ιατρική ευθύνη  αφορά σε ιατρικές ενέργειες, και ειδικότερα σε πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών,  κατά την άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος και διακρίνεται σε:

 

  • Ποινική ευθύνη
  • Αστική ευθύνη
  • Πειθαρχική ευθύνη
 
Ας δούμε, αναλυτικά, τι ισχύει για κάθε μία από τις περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης:

Η ποινική ευθύνη του ιατρού

 

Ως ποινική, χαρακτηρίζεται η ευθύνη του ιατρού, όταν οι πράξεις ή οι παραλείψεις του, παραβιάζουν μία ή περισσότερες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Ως εκ τούτου, η ποινική ευθύνη του ιατρού, προϋποθέτει ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις του, στοιχειοθετούν και πληρούν τα βασικά στοιχεία της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υποστάσεως κάποιου ποινικού αδικήματος.

Ως ποινικό αδίκημα ορίζεται η προσβολή ή η απόπειρα προσβολής ενός αγαθού, που το προστατεύει ο νόμος (έννομο αγαθό) και για το οποίο ο νομοθέτης απειλεί  συγκεκριμένη ποινή. Επιπλέον, τα ποινικά αδικήματα, τα οποία προδιαγράφουν την ευθύνη του ιατρού, κατατάσσονται σε “εγκλήματα από πρόθεση-δόλο” και σε “εγκλήματα από αμέλεια”. Συνεπώς, ο γιατρός, αναλόγως της περίπτωσης και των στοιχείων,  που την συνθέτουν, είναι δυνατόν να διαπράξει ποινικό αδίκημα  είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας.  

Τα ποινικά αδικήματα, και συγκεκριμένα τα “εγκλήματα εκ προθέσεως”, αφορούν αδικήματα,  που διαπράττει ο γιατρός, τα οποία τελέστηκαν εκ προθέσεως. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι τα ιατρικά λάθη, τα οποία διαπράττονται σε «εκ προθέσεως» κατά τη ποινική θεώρηση τους, είναι στατιστικά μηδαμινά, σε σχέση με τον πολύ μεγάλο αριθμό των  ιατρικών λαθών,  που διαπράττονται εξ αμελείας.

Τα  ιατρικά λάθη, που διαπράττονται εξ αμελείας που επιδεικνύει ο γιατρός κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τού ιατρού, αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και τα οριζόμενα στην ιατρική επιστήμη, και είναι εκείνα, που συχνότερα αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια της χώρας μας.

Με βάση τα παραπάνω, η ιατρική αμέλεια μπορεί να προκύψει μετά από: έλλειψη προσοχής εκ μέρους του ιατρού (πλημμελής ιατρική συμπεριφορά), την οποία όφειλε και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να καταβάλλει, αν ενεργούσε lege artis, δηλαδή αν ενεργούσε με βάση τους παραδεδεγμένους κανόνες τής ιατρικής επιστήμης, σε συνδυασμό με τον τομέα  τής ειδικότητάς του. Περαιτέρω, θα πρέπει η αμέλεια αυτή, να οδηγήσει αιτιωδώς (αιτιώδης συνάφεια) στην ανακύψασα βλάβη της υγείας του ασθενούς, η οποία επήλθε συνεπεία αυτής.

Η αστική ευθύνη του γιατρού

 

Η αστική ευθύνη του γιατρού, βασίζεται στο γεγονός ότι η σχέση,  που συνδέει τον ασθενή και τον ιατρό, έχει τον χαρακτήρα συμβάσεως, οπότε και η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής ή η ελλιπής εκτέλεσή της, δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση.

 

Ο ιατρός, μετά ταύτα, αδικοπρακτεί,  κατά τον αστικό κώδικα, δηλαδή εξαιτίας του ιατρικού του σφάλματος, προκαλεί στον ασθενή βλάβη της υγείας του (ή της ζωής του), υπαιτίως (συνήθως δηλαδή εξ αμελείας) ζημιώνοντας τον, κατ’ αυτόν τον τρόπο παράνομα και υπαίτια , ώστε να υποχρεούται να τον αποζημιώσει,  κατά τις ειδικότερες διατάξεις του αστικού κώδικα. 

Η πειθαρχική ευθύνη του γιατρού

 

Σύμφωνα με το άρθρο 319 παρ. 1 του Πειθαρχικού Δικαίου Ιατρών, ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού με πειθαρχική ποινή, ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, θεωρείται:

α) κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των ιατρών, όπως ορίζονται στο νόμο καθώς και στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.,

β) διαγωγή που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) διαγωγή που είναι ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού,

δ) συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιατρική ηθική, επιστήμη και δεοντολογία ή που μπορεί να κλονίσει την πίστη της κοινωνίας προς το ιατρικό λειτούργημα.

Διαβάστε Περισσότερα για την ιατρική αμέλεια εδώ.

Τα συνηθέστερα πειθαρχικά αδικήματα που αντιμετωπίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι τα παρακάτω:

 

  • ιατρική αμέλεια
  • πράξεις του ιατρού που σχετίζονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις μεταξύ τους σχέσεις
  • πράξεις που συνιστούν αντιδεοντολογική ή/και ανάρμοστη συμπεριφορά ιατρών προς ασθενείς
  • προβολή του ιατρού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την διαφήμιση
  • μη τήρηση ιατρικού απορρήτου
  • αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας
  • λήψη αμοιβής από ιατρό, ενώ εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο.

 

Για τα παραπάνω πειθαρχικά αδικήματα, είναι δυνατόν να επιβληθούν στον γιατρό οι προβλεπόμενες εκ του Πειθαρχικού Δικαίου πειθαρχικές κυρώσεις, όπως επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο κ.λ.π .

Πιστεύετε ότι η υγεία σας παραμελήθηκε λόγω της πανδημίας;

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή μας για οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Συγγρού 262, Αθήνα Τ.Κ 17672

+30 211 012 1395

support@sta.bcla.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας